Algemene voorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Astika.nl 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@astika.nl of kunt u schrijven naar Astika.nl Bomhof 48, 7496BC Hengevelde, Nederland.

U bent welkom om de website www.astika.nl ("de website") te gebruiken op basis van de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Astika.nl behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Astika.nl) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Astika.nl.

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Astika.nl stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Astika.nl biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Astika.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het voedingsgehalte of de gezondheidsvoordelen van elk van de producten van Astika.nl of met betrekking tot andere medische zaken is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor medisch advies, en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot uw arts te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Astika.nl niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Astika.nl en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astika.nl.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Astika.nl, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Astika.nl, ofwel Astika.nl heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via info@astika.nl  

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Astika.nl of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van Astika.nl te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

4. Links

Astika.nl kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Astika.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Astika.nl niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Astika.nl aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@astika.nl. In het algemeen verwelkomt Astika.nl links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Astika.nl kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Astika.nl van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Astika.nl.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website "in de staat waarin deze zich bevindt" en "zoals beschikbaar" wordt aangeboden.

Astika.nl neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Astika.nl garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Terwijl Astika.nl de aansprakelijkheid voor door nalatigheid van Astika.nl veroorzaakte sterfgevallen of persoonlijke verwondingen niet uitsluit, accepteert u, door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, dat u Astika.nl niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingsmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

6. Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is beschikbaar.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Deense recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Nederlandse Rechtbanken.